Regulamin MAM

1. DEFINICJE

MAM – Mamiko Sp. z o.o. , Al. Rzeczypospolitej 4/148, 80-369 Gdańsk, zarejestrowana przez Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000713311, posiadającą NIP 584 276 67 45, REGON 369240511, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Al. Rzeczypospolitej 4/148, 80-369 Gdańsk, adres poczty elektronicznej: kontakt@mojemam.pl, będąca organizatorem Usług.
Usługi – usługi medyczne, kosmetyczne, edukacyjne, imprezy okolicznościowe, organizowane przez MAM w Lokalu.
Lokal – lokal usługowy, zlokalizowany w Gdańsku przy Al. Rzeczypospolitej 4/148, prowadzony przez MAM.
Klient – osoba zamawiająca Usługę; będąca Uczestnikiem; zawierająca umowę we własnym imieniu na rzecz innego Uczestnika, np. Dziecka.
Uczestnik – osoba korzystająca z Usług.
Opiekun – będący Klientem rodzic lub inna pełnoletnia osoba, będąca opiekunem dziecka lub zobowiązana do czasowej opieki nad dzieckiem na podstawie odrębnej umowy z prawnymi opiekunami dziecka.
Dziecko – małoletni Uczestnik.
Umowa – porozumienie między MAM i Klientem w sprawie realizacji przez MAM wybranych przez Klienta Usług.
Bawialnia – przestrzeń swobodnej zabawy w Lokalu przeznaczona dla dzieci Klientów MAM.
Warsztatownia – przestrzeń prowadzenia zorganizowanych Warsztatów w Lokalu i organizacji imprez okolicznościowych
Warsztaty – zajęcia zamknięte, zorganizowane dla dzieci i/lub dorosłych, realizowane według wcześniej przygotowanego programu, prowadzone w Lokalu.

2. BAWIALNIA

 1. Bawialnia prowadzona jest przez MAM w Lokalu.
 2. Bawialnia otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 19:00, oraz w soboty od 10:00 do 14:00 z wyjątkiem terminów, w których odbywają się imprezy zamknięte, o czym MAM poinformuje na stronie internetowej www.mojemam.pl lub na fanpage’u na Facebooku. MAM może ustalić inne godziny otwarcia Bawialni.
 3. Do Bawialni przyjmowane są Dzieci, które ukończyły 6. miesiąc życia, ale nie ukończyły 10 lat, które towarzyszą Klientom, będącym ich Opiekunami.
 4. Dzieci przebywają w Bawialni pod stałą opieką i nadzorem personelu MAM wyłącznie w czasie, gdy Opiekun korzysta z Usług. Opiekun nie może opuszczać Lokalu w czasie pobytu Dziecka w Bawialni.
 5. Z uwagi na priorytet, jakim jest bezpieczeństwo osób przebywających w Bawialni, maksymalna liczba osób, które w jednym czasie mogą przebywać w Bawialni wynosi 10. W przypadku osiągnięcia tej liczby osób, MAM może odmówić przyjęcia kolejnej osoby do Bawialni.
 6. MAM zapewnia Dzieciom, przebywającym w Bawialni, przestrzeń wolnej zabawy, wyposażoną w zabawki, gry i książki, dostosowane do ich wieku.
 7. MAM świadczy Usługi, o których mowa w niniejszym punkcie, w przestrzeni Bawialni, na podstawie umowy o świadczenie Usługi jednorazowej – w wybranym przez Klienta dostępnym terminie, na podstawie opłaconego prawa jednorazowego wstępu do Bawialni za cenę określoną w Regulaminie.
 8. Przy przyjęciu Dziecka do Bawialni, personel MAM może poprosić Opiekuna o okazanie jego dokument tożsamości, jak również o okazanie dokumentu tożsamości Dziecka. W przypadku nieokazania dokumentów tożsamości, personel MAM może odmówić przyjęcia Dziecka do Bawialni.
 9. Opiekun zobowiązany jest do poinformowania MAM o wszelkich okolicznościach, mogących wpłynąć na bezpieczeństwo Dziecka i/lub innych osób, przebywających w Bawialni. Dotyczy to w szczególności chorób (np. astma, epilepsja), alergii, zaburzeń mowy, słuchu, nietypowych zachowań lub wymagań Dziecka. MAM nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, związane lub spowodowane tymi okolicznościami.
 10. Dzieci z niepełnosprawnością przyjmowane są do Bawialni na poniższych zasadach:

  a) w przypadku Dzieci, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności przynajmniej z jednym ze wskazań: „konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy inne osoby w związku ze znacznym ograniczeniem możliwości samodzielnej egzystencji” lub „konieczność stałego współudziału, na co dzień opiekuna Dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji” lub równorzędna – są one przyjmowane do Bawialni wyłącznie w towarzystwie, wskazanego przez Klienta innego pełnoletniego opiekuna, pod którego wyłączną opieką pozostają w Bawialni. MAM nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody związane lub spowodowane przebywaniem w Bawialni Dzieci, o których mowa w niniejszym punkcie. Dzieci te przebywają w Bawialni na wyłączną odpowiedzialność Opiekunów.b) w przypadku Dzieci z niepełnosprawnością lub z dysfunkcjami, nieposiadających w orzeczeniu o niepełnosprawności, co najmniej jednego ze wskazań: „konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy inne osoby w związku ze znacznym ograniczeniem możliwości samodzielnej egzystencji” lub „konieczność stałego współudziału, na co dzień opiekuna Dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji” lub równorzędna – są one przyjmowane do Bawialni z Opiekunem albo po wcześniejszej – to jest przynajmniej z 48h wyprzedzeniem – rezerwacji miejsca dla Dziecka w Bawialni, celem zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa pobytu Dziecka.

 11. Dzieci, które:

  a) ukończyły 1 miesiąc i nie ukończyły 6. miesiąca życia;

  b) nie poruszają się samodzielnie i stabilnie;

  c) posiadających orzeczenie o niepełnosprawności przynajmniej z jednym ze wskazań: „konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy inne osoby w związku ze znacznym ograniczeniem możliwości samodzielnej egzystencji” lub „konieczność stałego współudziału, na co dzień opiekuna Dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji” lub równorzędna;

  e) z niepełnosprawnością, nieposiadające orzeczenie o niepełnosprawności przynajmniej z jednym ze wskazań: „konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy inne osoby w związku ze znacznym ograniczeniem możliwości samodzielnej egzystencji” lub „konieczność stałego współudziału, na co dzień opiekuna Dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji” lub równorzędna; bez wcześniejszej rezerwacji miejsca w Bawialni zgodnie z pkt 12. Regulaminu;

  nie mogą samodzielnie przebywać w Bawialni. Dzieci te mogą korzystać z Bawialni wyłącznie w towarzystwie, wskazanego przez Klienta innego pełnoletniego opiekuna, pod którego opieką i stałym nadzorem pozostają w Bawialni. MAM nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody związane lub spowodowane przebywaniem w Bawialni Dzieci, o których mowa w niniejszym punkcie. Dzieci te przebywają w Bawialni na wyłączną odpowiedzialność Opiekunów.

 12. Personel MAM pomaga Dzieciom, przebywającym w Bawialni załatwiać potrzeby fizjologiczne w toalecie, znajdującej się na terenie Bawialni na co Opiekun wyraża zgodę, pozostawiając Dziecko w Bawialni, chyba że wyraźnie zaznaczy swój sprzeciw w Formularzu.
 13. Czas pobytu Dziecka w Bawialni wynosi maksymalnie 120 minut.
 14. Cena za jednorazowe wejście jednego Dziecka do Bawialni wynosi 10 zł i jest uiszczana przez Klienta wraz z opłatą za Usługę z zastrzeżeniem, iż opiekunowie, o których mowa w pkt 2.10. i 2.11. Regulaminu uprawnieni są do wejścia w ramach opłaty za Dziecko, którym się opiekują.
 15. W przypadku nieodebrania Dziecka po zakończeniu Usługi, którą MAM świadczyło dla Klienta albo po upływie 120 minut od rozpoczęcia pobytu Dziecka w Bawialni, MAM rozpoczyna naliczanie opłaty dodatkowej za każde kolejne rozpoczęte 10 minut pobytu Dziecka w Bawialni w kwocie 50 zł.

3. WARSZTATOWNIA

 1. MAM organizuje Warsztaty dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 10 lat, oraz dla osób dorosłych, w przestrzeni Warsztatowni, prowadzonej w Lokalu.
 2. Warsztaty organizowane są:

  a) jednorazowo w terminach wyznaczonych przez MAM;

  b) w cyklu rocznym (wrzesień- czerwiec). Warsztaty prowadzone wcyklu rocznym nie odbywają się w dni wolne ustawowo od pracy i szkoły (za wyjątkiem ferii zimowych) oraz w okresie międzyświątecznym.

  c) w cyklu wakacyjnym (lipiec-sierpień).

 3. W opisie Warsztatu MAM wskazuje czy jest on przeznaczony dorosłych czy dla dzieci z podaniem grupy wiekowej, oraz informacji czy Warsztat odbywa się w obecności dorosłego opiekuna czy bez. Opisy Warsztatów dostępne na stronie internetowej www.mojemam.pl i/lub na fanpage’u na Facebooku i/lub w Lokalu i  stanowią integralną część Regulaminu.
 4. Grupy warsztatowe liczą nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 12 osób w zależności od specyfiki Warsztatu.
 5. Rezerwacji miejsc na Warsztaty można dokonać bezpośrednio w Lokalu, telefonicznie lub mailowo. Rezerwacja miejsca nie jest równoznaczna z zagwarantowaniem miejsca na Warsztacie dla Uczestnika. W celu zagwarantowania miejsca należy dokonać opłaty za uczestnictwo zgodnie z cennikiem podanym przez MAM:

  a) opłata jednorazowa za Warsztat, o którym mowa w pkt 3.2.a)

  b) opłata miesięczna za Warsztaty, o którym mowa w pkt 3.2.b) i 3.2.c)

  oraz zawrzeć odpowiednią umowę, o której mowa w pkt 3.7. poniżej.

 6. Wpłat można dokonywać gotówką/kartą w Lokalu bądź przelewem na rachunek bankowy MAM. Udział w Warsztacie jest możliwy po dokonaniu opłaty.
 7. MAM świadczy Usługi, o których mowa w pkt 3.1. powyżej w przestrzeni Warsztatowni na podstawie następujących umów:

  a) umowa o świadczenie Usługi jednorazowej – w wybranym przez Klienta dostępnym terminie, na podstawie opłaconego prawa jednorazowego wstępu na wybrane Warsztaty za cenę określoną w cenniku;

  b) umowa o świadczenie Usług cyklicznie przez czas określony, na podstawie opłaconego karnetu na Warsztaty za cenę, określoną w umowie, obejmującego okres nie krótszy niż jeden miesiąc kalendarzowy z zastrzeżeniem, iż karnet jest imienny i bezzwrotny, oraz nie ma możliwości przekazania go osobom trzecim.

 8. Warsztat zostaje uruchomiony po otrzymaniu i opłaceniu przynajmniej 5 zgłoszeń od Uczestników.
 9. Klient zobowiązany jest do poinformowania MAM o wszelkich okolicznościach, mogących wpłynąć na bezpieczeństwo osób, przebywających w Warsztatowni. Dotyczy to w szczególności chorób Uczestnika (np. astma, epilepsja), alergii, zaburzeń mowy, słuchu, nietypowych zachowań lub wymagań dziecka. MAM nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, związane lub spowodowane tymi okolicznościami.
 10. W przypadku nieobecności Uczestnika na Warsztacie z przyczyn nieleżących po stronie MAM, bądź w sytuacji, gdy personel MAM stwierdzi, iż Uczestnik Warsztatu nie może kontynuować udziału w Warsztacie, gdyż nie stosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu bądź stwarza zagrożenie dla zdrowia i/lub bezpieczeństwa pozostałych osób, przebywających w Lokalu, bądź w sytuacji określonej w pkt 5.9. Regulaminu, MAM nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi pieniędzy za niewykorzystaną Usługę, ani do zaproponowania mu innego terminu Usługi, która nie została wykorzystana, chyba że w umowie pisemnej ustalono inaczej.
 11. MAM zastrzega sobie możliwość odwołania Warsztatu. W takiej sytuacji MAM zobowiązany jest wyłącznie do zwrotu Klientowi pobranej opłaty.

4. WYNAJEM SALI WARSZTATOWEJ/BAWIALNI

 1. MAM wynajmuje przestrzeń Bawialni i Warsztatowni w zakresie, terminach i cenach, określonych Formularzem Wynajęcia Sali dostępnym w lokalu MAM, który zostaje podpisany przez MAM i Klienta.
 2. Wstępnej rezerwacji terminu wynajmu można dokonać telefonicznie lub drogą mailową. Rezerwacje przyjmuje się najpóźniej 7 dni przed terminem wynajmu. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji terminu wynajmu  jest wypełnienie i podpisanie przez MAM i Klienta Formularza Wynajmu Sali oraz wpłata zadatku w kwocie stanowiącej 50% ceny najmu, określonej na podstawie Formularza. W przypadku braku wpłaty zadatku po dokonaniu wstępnej rezerwacji termin automatycznie przepada.
 3. Na czas trwania najmu, MAM oddaje Klientowi do używania, zgodnie z niniejszym Regulaminem, przestrzeń Bawialni i/lub Warsztatowni na wyłączność.
 4. Warunkiem rozpoczęcia najmu i korzystania przez Klienta z najmowanej powierzchni jest zapłata przez Klienta na rzecz MAM całej kwoty określonej treścią Formularza.
 5. Rezygnacja z terminu najmu możliwa jest z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, które dla swojej ważności musi zostać wysłane do MAM na adres mailowy: kontakt@mojemam.pl. W sytuacji zachowania terminu zadatek zostanie zwrócony przez MAM. W przypadku rezygnacji po upływie wyżej wskazanego terminu zadatek nie podlega zwrotowi.
 6. Szczególowe warunki najmu zawiera Formularz Najmu Sali.

5. ZASADY OGÓLNE

 1. Z uwagi na bezpieczeństwo osób przebywających w Lokalu, na jego terenie obowiązuje całkowity zakaz palenia, wnoszenia i picia alkoholu, wnoszenia i spożywania jakichkolwiek substancji zakazanych, wprowadzania zwierząt, wnoszenia materiałów łatwopalnych i pirotechnicznych.
 2. Osoby wchodzące do Bawialni/Warsztatowni zobowiązane są zdjąć odzież wierzchnią, oraz obuwie, wszystkie przedmioty ostre, bądź mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i/lub bezpieczeństwa innych osób, przebywających w Bawialni/Warsztatowni, w tym w szczególności kolczyki, łańcuszki, bransoletki itp. jak również przedmioty wartościowe, w tym w szczególności telefony komórkowe, odtwarzacza mp3, słuchawki itp. MAM nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody związane lub spowodowane niezastosowaniem się do powyższego wymogu, w tym nie odpowiada za zniszczenie lub zgubienie przedmiotów wartościowych wniesionych na teren Bawialni/Warsztatowni. MAM może odmówić przyjęcia do danej osoby do Bawialni/Warsztatowni jeśli uzna, że nie został spełniony wymóg określony w treści niniejszego punktu.
 3. Ze względów bezpieczeństwa i higienicznych, wszystkie osoby, przebywające na terenie Bawialni/Warsztatowni:

  a) pozostają bez obuwia w skarpetkach/rajstopach/kapciach;

  b) nie wnoszą ani nie spożywają posiłków i napojów – z wyjątkiem imprez, o których mowa w pkt 4, nie żują gumy .

 4. Do Bawialni/Warsztatowni nie zostaną przyjęte osoby, których przyjęcie mogłoby w jakikolwiek sposób stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa innych osób, przebywających w Bawialni/Warsztatowni, chociażby ich pobyt został opłacony. Jeśli w ocenie personelu MAM taka sytuacja ma miejsce, może on odmówić przyjęcia w/w osoby do Bawialni/Warsztatowni bez prawa do refundacji uiszczonej ceny. Powyższe dotyczy w szczególności sytuacji jeśli osoba przejawia objawy jakiejkolwiek choroby zakaźnej, bateryjnej, wirusowej lub innej infekcji, nosi jakikolwiek opatrunek, gips, ortezy, szyny/kołnierze usztywniające bądź musi przyjmować leki w czasie pobytu w Bawialni/Warsztatowni itp.
 5. Do dyspozycji osób, przebywających w Bawialni/Warsztatowni, MAM pozostawia niezamykane i nienumerowane szafki na pozostawienie przedmiotów, należących do tych osób, w tym obuwia, okrycia wierzchniego i innych niskowartościowych przedmiotów. MAM nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szafkach ani w innych miejscach na terenie lokalu MAM.
 6. Wszystkie zabawki i urządzenia, znajdujące się na terenie Bawialni/Warsztatowni należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem wyłącznie na terenie Bawialni/Warsztatowni. MAM nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody związane lub spowodowane użytkowaniem tych przedmiotów niezgodnie z ich przeznaczeniem i/lub poza terenem Bawialni/Warsztatowni. Za ewentualne szkody osobowe lub majątkowe spowodowane użytkowaniem tych przedmiotów niezgodnie z ich przeznaczeniem i/lub poza terenem Bawialni/Warsztatowni odpowiada Opiekun.
 7. Personel MAM nie jest upoważniony do podawania Dzieciom, przebywającym w Bawialni/Warsztatowni  żadnych leków ani innych substancji. Z uwagi na bezpieczeństwo Dziecka i innych osób, przebywających w Bawialni/Warsztatowni, personel MAM nie realizuje żadnych dyspozycji i próśb w tym zakresie.
 8. W sytuacji gdy Dziecko w Bawialni/Warsztatowni ulegnie wypadkowi i/lub wykazuje oznaki złego samopoczucia lub choroby, personel MAM niezwłocznie udzieli mu pierwszej pomocy i powiadomi o tym fakcie Opiekuna/Klienta. Następnie personel MAM podejmuje decyzję o możliwości kontynuowania pobytu Dziecka w Bawialni/Warsztatowni.
 9. W sytuacji, gdy Dziecko w czasie pobytu w Bawialni/Warsztatowni, wykazuje oznaki smutku, strachu, płacze, personel MAM podejmie próbę pocieszenia i przekonania Dziecka do wspólnej zabawy. Jeśli jednak w ocenie personelu MAM, sytuacja jest na tyle trudna dla Dziecka, iż ewidentnie nie chce ono pozostać w Bawialni/Warsztatowni i nie reaguje na próby pocieszenia, MAM zawiadomi o tym fakcie Opiekuna/Klienta w celu podjęcia wspólnej decyzji o kontynuowaniu pobytu Dziecka w Bawialni/Warsztatowni.
 10. Osoby przebywające w Bawialni/Warsztatowni zobowiązane są do postępowania zgodnie z poleceniami personelu MAM. W sytuacji, gdy personel MAM stwierdzi, iż osoba przebywająca w Bawialni/Warsztatowni, stwarza zagrożenie dla zdrowia i/lub bezpieczeństwa pozostałych osób, przebywających w Bawialni/Warsztatowni lub łamie zasady określone w treści niniejszego Regulaminu, podejmie działania, mające zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo innych osób przebywających w Bawialni/Warsztatowni, co może wiązać się z upomnieniem tej osoby lub – w sytuacji ostatecznej – z odizolowaniem jej od pozostałych osób. W sytuacji, gdy powyższe dotyczy Dziecka, pozostaje ono cały czas pod opieką personelu MAM, który niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Opiekuna. Następnie personel MAM podejmuje decyzję o możliwości kontynuowania pobytu Dziecka w Bawialni/Warsztatowni.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające w Lokalu. Klient/Uczestnik/Opiekun rozpoczynając pobyt Dziecka w Bawialni, udział swój lub Dziecka w Warsztatach lub imprezie zamkniętej, potwierdza, iż zapoznał i akceptuje treść niniejszego Regulaminu. MAM nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody związane lub spowodowane niezastosowaniem się do postanowień niniejszego Regulaminu przez te osoby.
 2. Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług, zawartych pomiędzy Klientem a MAM. Regulamin dostępny jest stale w Lokalu oraz na stronie internetowej www.mojemam.pl
 3. Zmiana Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości Klientów MAM poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.mojemam.pl z zastrzeżeniem, iż zmiana cen i godzin otwarcia nie stanowi zmiany Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie www.mojemam.pl
 4. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich, oraz towarzyszących mu Dzieci, o ile również korzystają z usług oferowanych przez MAM. Podmiotem przetwarzającym w/w dane jest Mamiko Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, właściciel marki MAM, adres: Al Rzeczypospolitej 4/148,  80-369 Gdańsk, mail: kontakt@mojemam.pl [Administrator]. Przetwarzanie dokonywane jest w celu realizacji umowy o świadczenie usług zgodnie z Polityką Prywatności MAM.  Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Klienta, który ma prawo żądania od Administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i wycofania zgody w dowolnym momencie z zastrzeżeniem, iż cofnięcie zgody uniemożliwia korzystanie z usług oferowanych przez MAM.
 5. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku swojego, oraz dziecka mu towarzyszących, utrwalonego na zdjęciach lub materiałach wideo do celów marketingowych MAM w publicznych środkach komunikacji (internet, prasa) oraz materiałach drukowanych promujących MAM.
 6. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących MAM środkami komunikacji elektronicznej (e-mail, SMS, media społecznościowe), zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U.nr 144, pozycja 1204, z późn. Zmianami.)
 7. Regulamin obowiązuje od 05.11.2018 r.

 

 

 

Gdańsk PrzymorzeAlbatross TowersAl. Rzeczypospolitej 4 - PARTER tel. 58 710 60 44
Polityka Prywatności
Centrum Zdrowia i Urody MAM

Centrum Zdrowia i Urody MAM